Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).Poskytovatel zdravotních služeb: TarasDental s.r.o. , IČ: 04867513, dále též jako „TarasDental“ či „poskytovatel“.

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona. Termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky. Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu

Povinnosti TarasDental

TarasDental se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády TarasDental. TarasDental se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů. TarasDental nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy. Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více možných variant léčby seznámí TarasDental pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností. TarasDental je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. TarasDental je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl. TarasDental je povinen korektně komunikovat (před ošetřením) i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby.

TarasDental si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

· pacient nedodržuje navržený léčebný postup

· pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín

· pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů

· požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře

· z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

Povinnosti pacienta

Pacient je povinen:

· dodržovat navržený léčebný postup

· řídit se vnitřním řádem poskytovatele

· pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech

· pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik

· akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby

· poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu

· dbát o vysoký standard své zubní hygieny

Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygienistky. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně. Pacient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace.

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena– osobně v ordinace TarasDenral, prostřednictvím elektronické pošty na info@tarasdental.cz nebo SMS zprávou na tel. Číslo: 792 406 946

Nadstandardní stomatologie

TarasDental nabízí širokou škálu výkonů nadstandardních stomatologie, s orientací na kvalitu, nejmodernější technologie a mini-invazivní (bezbolestné) výkony. I v oblasti nadstandardní péče vždy existuje více variant léčby a pacient dostává na výběr z několika možností. Pacient je vždy informován o možných variantách péče a jejich cenách – ještě před poskytnutím ošetření.

Zubní ordinace TarasDental má smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

· VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna, 111

· ZPMVČR – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 211

· OZP – oborová zdravotní pojišťovna, 207

· VOZP – Vojenská zdravotní pojišťovna, 211

· ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 205

Pojišťovny v ČR hradí pouze malou část nákladů kvalitní stomatologie, a navíc jen při použití levných (zastaralých) materiálů a postupů – takové však naše zubní orfinace neposkytuje. Většina typů ošetření, která vedou k dlouhodobému zachování či kvalitní náhradě Vašeho chrupu bohužel v současné době hrazeny pojišťovnou nejsou nebo je pojišťovny platí jen z části a pacient si musí tato poskytnutá ošetření doplatit.

Plně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou

-Vstupní a preventivní prohlídky

-Digitální snímkovaní I.O. RTG a OPG

-Lokální anestezie

-Extrakce zubů

-Amalgamové výplně

-Celkové náhrady

Částečně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou

-Protetické výrobky laboratoře – korunky, můstky, onlay, inlay, čepy, zubní náhrady

Ošetření nehrazené zdravotní pojišťovnou

Fotokompozitní výplně, endodontické ošetření, zubní implantáty

Reklamace

TarasDental poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny výplně a protetické práce (korunky, můstky). Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.). Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou: nedbalost k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

Závěrečná ujednání

Smlouva vstupuje v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na registračním formuláři. Text podmínek je pacientovi k dispozici v zubní ordinace TarasDental a na vyžádání u zdravotního personálu TarasDental.

poptavka
V současné chvíli nepřijimáme
nové pacienty, děkujeme za pochopení.